Nieuw huwelijksvermogensrecht

Eind maart 2017 werd door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen: Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. De inwerkingtreding van deze wet (vermoedelijk per 1 januari 2018) zal grote gevolgen hebben voor stellen die na die datum met elkaar in het huwelijksbootje stappen.

Nu is het zo dat wie trouwt, en daarover niets regelt bij de notaris, in gemeenschap van goederen huwt. Dat betekent dat het afzonderlijke vermogen van de beide huwelijkspartners samenvloeit tot één gemeenschappelijk vermogen. Met andere woorden: de studieschuld van je partner zal ook jouw studieschuld worden, maar zijn of haar fraaie auto wordt ook jouw gemeenschappelijke eigendom. Wanneer jij en je partner gaan scheiden, zullen alle bezittingen door de helft moeten worden gedeeld. Voor het aflossen van de schulden is men beide verantwoordelijk.

Met het wetsvoorstel wordt beoogd de automatische gemeenschap van goederen te beperken. Indien je huwt ná inwerkingtreding van de nieuwe wet, valt het vóórhuwelijksvermogen buiten de gemeenschap van goederen. De studieschuld die je partner al had, blijft dan uitsluitend zijn of haar studieschuld. In de huwelijksgoederengemeenschap zullen de baten en schulden vallen die jullie ná het huwelijk hebben verkregen of zijn aangegaan. De auto die je partner ná de huwelijksdatum aanschaft, is ook jouw auto.

Verder verandert het wetsvoorstel het een en ander ten aanzien van schenkingen en erfenissen:  schenkingen en erfenissen, die tijdens het huwelijk toekomen aan één van de partners, blijven van deze partner, ook als er geen uitsluitingsclausule is. Als iemand aan beide echtelieden wil schenken of nalaten, zal dat uitdrukkelijk moeten worden opgenomen.

Niet iedereen is blij met de komst van het nieuwe wetsvoorstel. Vooral voor ondernemers kan de nieuwe regeling lastig uit te voeren zijn, omdat moeilijk zal zijn aan te tonen welk vermogen vóórhuwelijks was en welk vermogen van daarna.  Ook vergt de nieuwe regeling dat echtelieden na scheiding zouden moeten kunnen aantonen dat een vermogensbestanddeel al vóór het huwelijk in zijn of haar bezit was. Dat zal niet altijd even eenvoudig zijn. Soms kan het dus alsnog van belang zijn om met behulp van een notaris huwelijkse voorwaarden te sluiten alvorens te trouwen.

Hoe het wetsvoorstel in de praktijk zal uitpakken, zal nog moeten worden bezien. Duidelijk is wel dat het raadzaam is om je goed te laten informeren voordat je in het huwelijk treedt.

Wilt u meer informatie over uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mevrouw mr. I.M. Thieme/ advocaat

 

Lees meer

Onwillige ex-echtgenoot bij verdeling van de woning na echtscheiding

De verdeling van de woning na echtscheiding wordt steeds vaker een heikel punt.

Indien het voor geen van beiden financieel mogelijk is de woning over te nemen met uitkoop van de ander, zal de woning moeten worden verkocht.

Het komt met enige regelmaat voor dat een van de ex-echtgenoten de verkoop frustreert om bijvoorbeeld langer in de woning te kunnen blijven wonen. Dit frustreren kan zien op het niet verstrekken van een verkoopopdracht aan de makelaar, het niet opvolgen van adviezen van de makelaar en dergelijke. Door dit frustreren kan het voor de ander bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een eigen woning te financieren.

Wat valt daar tegen te ondernemen?

Via een zogenoemde Kort Gedingprocedure is het mogelijk te verzoeken dat een ex-echtgenoot wordt gemachtigd om, mede namens de ander, de woning te verkopen en te leveren. Ook is het onder andere mogelijk om te vorderen dat de onwillige ex-echtgenoot zijn volledige medewerking dient te verlenen. Dit kan met als stok achter de deur het vorderen van dwangsommen indien niet wordt meegewerkt.

Bevindt u zich in een dergelijke situatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0251 22 46 46.

Marieke Hurkmans/Advocaat en specialist bij de verdeling na echtscheiding

Lees meer