Wijzigingen kindgebonden budget en de gevolgen voor de berekening van kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Het kindgebonden budget wordt verhoogd met de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de kinderen.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u voorheen kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

De vraag die nu rijst bij de rechtbanken en Gerechtshoven, is hoe de kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 dient te worden berekend. Beslissingen van de Rechtbank Limburg en het Hof Amsterdam omtrent de definitieve kinderalimentatie werd aangehouden ‘in verband met de ontwikkelingen omtrent kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop’.

Vanaf 1 januari 2013 beveelt de Expertgroep Alimentatienormen aan het kindgebonden budget in mindering te brengen op het zogenaamde ‘eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen’.

In november 2014 heeft de Expertgroep ten aanzien van dit aldus verhoogde kindgebonden budget de aanbeveling gedaan om de per 1 januari 2013 ingezette lijn te continueren en dus ook de “alleenstaande ouderkop” op het eigen aandeel in mindering te brengen. Dit kan ertoe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de niet- verzorgende ouder.

In het begin van 2015 is deze aanbeveling in enkele uitspraken van rechtbanken niet gevolgd. Zo heeft de rechtbank De Haag besloten dat de “alleenstaande ouderkop” niet in mindering wordt gebracht op het eigen aandeel. De rechtbank sluit daarbij aan bij artikel 1:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat ouders verplicht zijn naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

In de vergadering van 17 april 2015 van het Team Familie- en Jeugd van de rechtbanken en Gerechtshoven, is de Aanbeveling opnieuw bevestigd.

Zo ontvingen wij deze week een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland waarin de rechtbank heeft bepaald dat de man draagkracht had om een bedrag van € 200,– aan kinderalimentatie te betalen. Echter ontvangt de vrouw een hoog bedrag aan kindgebonden budget. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behoefte. De man hoeft nu slechts € 14,– aan alimentatie te betalen per maand.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De Hoge Raad heeft zich nog niet over deze kwestie gebogen.

Bent u benieuwd naar de ontwikkeling of wenst u een herberekening van uw kinderalimentatie?

Voor advies kunt u ons altijd bellen!

Lees meer

‘Bird nesting’ – een nieuwe omgangsregeling

‘Bird nesting’ is in Nederland nog een relatief onbekend begrip. Het leent zich voor de situatie dat de ouders nog in een echtscheidingsprocedure zijn verwikkeld en de zorgtaken op een juiste manier willen verdelen.

In het geval van mevrouw X, verbleef zij gedurende maandag tot en met vrijdag in de woning. Zij vertrok iedere avond, zodra de heer Y thuis kwam, naar een ander verblijfadres. Mevrouw X wilde in het kader van de echtscheidingsprocedure een eerlijke verdeling omtrent de omgang met de kinderen, waarbij ook de ouders niet al te veel heen en weer hoefden te reizen.

In de echtscheidingsprocedure werd het verzoek gedaan om een omgangsregeling vast te leggen, waarbij de kinderen in de echtelijke woning zouden blijven en de ouders om de beurt daar zouden wonen. In dit geval zou mevrouw X van maandag tot en met vrijdagavond in de woning blijven en de heer Y de overige tijd. Beide ouders zouden daarnaast een ander woonadres hebben. Dit verzoek werd door de rechtbank gehonoreerd.

De hierboven weergegeven omgangsregeling voorkomt dat kinderen telkens van het huis van vader naar het huis van moeder moeten en omgekeerd. Het zorg voor rust en stabiliteit in een voor de kinderen vertrouwde omgeving.

Wilt u meer weten over het vastleggen van omgangsregelingen, dan staan wij hoogstpersoonlijk voor u klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0251 22 46 46.

Marieke Hurkmans/advocaat

Lees meer