Rechter zet streep door CBR-onderzoek naar rijgeschiktheid

Wanneer je tijdens een alcoholcontrole op de openbare weg te veel alcohol hebt geblazen, heb je allang niet meer alleen met het openbaar ministerie te maken. Het CBR krijgt vaak van de politie een melding dat de betrokken persoon wordt vervolgd voor rijden onder invloed, waardoor ook het CBR wil weten of je nog rijgeschikt bent of niet. Op zichzelf is dat natuurlijk goed voor de verkeersveiligheid.

Als advocatenkantoor merken wij alleen dat het vaak nogal eens doorschiet. Mensen die eenmalig de fout in zijn gegaan worden al heel snel tot alcoholmisbruiker bestempeld met als gevolg dat je een jaar lang je rijbewijs kwijt bent, met verschrikkelijke consequenties zoals bijvoorbeeld baan- en huisverlies tot gevolg.

Het vervelende is ook dat het CBR van de regering niet eens rekening mág houden met die persoonlijke omstandigheden. Nadat je eenmaal vanwege een incident als alcoholmisbruiker bent gelabeld, is er geen ruimte meer voor individuele afwegingen.

Gelukkig staat het CBR niet boven de wet en heeft de rechter onlangs nog eens bevestigd dat het CBR niet buiten de wet om zichzelf bevoegdheden mag toekennen. Zo is in onderstaande uitspraak te lezen dat je als CBR alleen een onderzoek naar de rijgeschiktheid mag bevelen, als de verweten gedraging (rijden onder invloed) op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden.

Deze Nederlander die op Duits grondgebied reed en voor rijden onder invloed was beboet, hoefde dus niet een CBR onderzoek te tolereren. Af en toe zijn er dus zeker kansen. Laat u daarom altijd voorlichten door een gespecialiseerde advocaat.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3901

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3902

 

Robbert Poort / advocaat

Lees meer

APK-Keuringsbevoegdheid door RDW weer teruggegeven aan keurmeester.

Wat gebeurde hier?

 

Een APK keurmeester keurde een wat grotere auto met een afwijkende wielbasis, waardoor de achterwielen op de remmentestbank net even uitstaken. Hij kon de remmentest wel uitvoeren en de test was positief.Toen kwam er een steekproef en daarbij werd aangegeven dat het tegen de regels was om zo te keuren en dat daardoor de keuringsbevoegdheid APK voor – 12 weken – werd ingetrokken.

 

Er volgde nog een gesprek met de bedrijfsinspecteur van de RDW en ook dat hielp niet. Daarna werd met ons contact opgenomen en er is gelijk bezwaar gemaakt en werden de maatregelen geschorst voor de tijd dat het bezwaar werd behandeld.

 

Na bespreking werd er door de RDW besloten om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de bestreden beschikking te vernietigen. De keurmeester kon dus weer opgelucht adem halen en aan de slag.

 

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Recht op inzage politiedossier vanaf eerste verhoor!

Misschien toch goed om nog eens onder de aandacht te brengen!

Recht op inzage politiedossier vanaf eerste verhoor

Als verdachte hebt u het recht om het politiedossier in te zien.  In de praktijk leeft dit artikel helaas nog niet echt. Het is onvoldoende doorgedrongen bij politie/marechaussee en justitie dat u als verdachte recht hebt op kennisneming van de processtukken, nog voordat u feitelijk wordt verhoord. Vraag altijd aan het begin van het verhoor om inzage in de verklaringen van de aangever, getuigen en de overige stukken uit het politiedossier.

Wettelijke basis inzagerecht

Op 1 januari 2013 is de Wet herziening regels processtukken in strafzaken in werking getreden waarin – voor zover van belang – het volgende is bepaald:

Artikel 30
1. De kennisneming van de processtukken wordt de verdachte op diens verzoek tijdens het voorbereidende onderzoek verleend door de officier van justitie. De kennisneming wordt de verdachte in elk geval toegestaan vanaf het eerste verhoor na aanhouding.
(..)

Toelichting bij inzagerecht

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel herziening regels processtukken in strafzaken is uitgebreid aandacht besteed aan de regeling van art. 30 e.v. Sv.

Onbeperkte bevoegdheid tot kennisneming
(..)
Het huidige artikel 30 Sv biedt de verdachte een in beginsel onbeperkte bevoegdheid tot kennisneming van de processtukken. De verdachte kan daardoor al vroeg worden geïnformeerd over het verloop en de resultaten van het opsporingsonderzoek. Hij kan gebruik maken van zijn verdedigingsrechten en op die manier een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding. Zo is het mogelijk dat de verdachte na inzage van de processtukken verzoekt om de verrichting van enig onderzoek door de rechter-commissaris. Daarmee kan worden voorkomen dat de zaak later ter terechtzitting wordt aangehouden voor nader onderzoek.

Laat U dus niet in de maling nemen dat het niet kan of mag!

Nog verstandiger, bel ons tijdig!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Alimentatiebetaler, let op! Wilt u minder betalen?

De maatschappelijke opvattingen over de onderlinge verplichtingen na een huwelijk, waaronder de 12 jaar durende alimentatieplicht, zijn de laatste decennia sterk veranderd. Heden ten dage wordt het steeds minder passend gevonden dat er na een echtscheiding nog onderlinge afhankelijkheid blijft bestaan in de vorm van een langdurende partneralimentatieverplichting.

Deze veranderde maatschappelijke opvatting werkt ook door in de rechtspraak. In de recente rechtspraak wordt er steeds meer vanuit gegaan dat van een onderhoudsgerechtigde mag worden verwacht dat deze zich steeds actiever opstelt bij het vinden van een betaalde baan, zeker naar mate de echtscheiding meer in het verleden ligt en/of wanneer de kinderen van de ex-echtgenoten een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Onder omstandigheden mag zelfs worden verwacht dat een onderhoudsgerechtigde een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt verkleint door zich laat omscholen of cursussen te volgen om zodoende meer in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Op grond van de rechtspraak op dit punt heeft een onderhoudsplichtige (alimentatiebetaler) het recht om periodiek te (laten) toetsen of een onderhoudsgerechtigde wel voldoet aan de inspanningsverplichting om in eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer wordt vastgesteld dat dit niet het geval is, kan dat tot gevolg hebben dat de rechtbank rekening houdt met een “fictieve verdiencapaciteit” van de onderhoudsgerechtigde en/of dat er een jaarlijkse lineaire afbouw van de alimentatie wordt vastgesteld, die uiteindelijk uitkomt om € 0,00, dit al dan niet in combinatie met een verkorting van de 12-jaarstermijn. Ter illustratie: de rechtbank Overijssel hield in november 2017 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:4671) in een zaak waarin zij vond dat de alimentatiegerechtigde zich na het huwelijk onvoldoende had ingespannen rekening met een fictieve verdiencapaciteit en stelde de alimentatie van ca. € 1.600 bruto bij tot slechts € 800 bruto per maand.

De rechtbank in 5:14:

Gelet op bovenstaande conclusie is de rechtbank van oordeel dat in dit geval voor de vrouw rekening moet worden gehouden met een fictieve redelijke verdiencapaciteit. Gelet op de leeftijd van de vrouw (thans 57 jaar) en het feit dat zij rugklachten heeft, is het naar het oordeel van de rechtbank niet reëel om voor de vrouw uit te gaan van een verdiencapaciteit van € 1.594,- bruto per maand, de huidige (verbleekte) behoefte. De rechtbank acht het in dit geval redelijk om uit te gaan van een fictieve verdiencapaciteit ter hoogte van de helft van haar huidige (verbleekte) behoefte, te weten € 797,- bruto per maand. De rechtbank houdt hierbij rekening met de omstandigheid dat onvoldoende is gesteld of gebleken dat de vrouw op fysieke en/of psychische gronden niet in staat zou zijn om te werken, terwijl zij evenmin de zorg heeft voor minderjarige kinderen. Gelet op de hoogte van het door de vrouw in het verleden ontvangen inkomen van BTK zorg en haar PGB-inkomsten, acht de rechtbank in dit geval een fictieve verdiencapaciteit van € 797,- bruto per maand redelijk. Nu is gebleken dat de man over voldoende draagkracht beschikt om in deze resterende behoefte te voorzien, zal de rechtbank beslissen dat de door de man te betalen partneralimentatie wordt verlaagd tot een (fiscaal aftrekbaar) bedrag van € 797,- bruto per maand.

Mocht u, als alimentatieplichtige, willen laten beoordelen in hoeverre het door u betaalde alimentatiebedrag nog wel voldoet aan de hedendaagse alimentatienormen en/of laten toetsen in hoeverre uw ex-partner wel voldoende voldoet aan zijn/haar inspanningsverplichting, dan nodigen wij u graag uit voor een adviesgesprek.

Wellicht is er in uw situatie ruimte voor een verlaging van de partneralimentatie?

Bel tijdig!

Advocaat Jan-Willem Hijnen

 

Lees meer

Militair won hoger beroep na een ‘halve’ vrijspraak.

Je zou je handen dichtknijpen als er in een zaak waarin twee feiten ten laste worden gelegd voor het eerste feit vrijspraak volgt en voor het tweede feit geen straf wordt opgelegd. Een zogenaamde toepassing van artikel 9a Strafvordering door de Rechtbank te Arnhem.

Maar eigenlijk ben je voor feit twee wel veroordeeld, althans zo voelde het voor deze vrouwelijke militair. Collega’s bij defensie spraken haar er ook nog op aan. Daar kon zij niet mee leven, dus ze wilde in hoger beroep.

Aangezien je tegen een vrijspraak niet in hoger beroep kunt gaan als verdachte, wilde zij wel tegen de toepassing van de artikel 9a in hoger beroep. Advies voor het instellen van hoger beroep zal een strafrechtadvocaat niet zo snel doen, maar ik geloofde in mijn cliënte en stelde hoger beroep in.

Waar ging het eigenlijk allemaal om?

Het ging hier om het verwijt dat zij willens en wetens onjuist declaraties in Dido zou hebben ingediend. Later zou blijken dat er eigenlijk niemand bij defensie meer goed weet hoe dat declaratiesysteem werkt, aangezien alle comptabelen zijn verdwenen/weggesaneerd.

Wat de zaak nog bizarder maakt, is dat achteraf bleek dat zij zelfs – te weinig – had gedeclareerd! Juridisch maakt dat echter niet uit! Volgt u hem nog?

Ondergetekende had een van de laatst opgeleide en actief dienende comptabele als getuige meegenomen naar de zitting en deze militair werd als getuige deskundige gehoord. Hij noemde het een ‘draak van een systeem’, waar ook hij nog wel eens een fout mee maakte.

Voorts gaf hij aan nog nooit te hebben meegemaakt dat fouten tot een strafrechtelijke aangifte hadden geleid. Achteraf worden fouten hersteld door DCHR, die de taak van de weggesaneerde comptabelen heeft overgenomen. Dat er fouten worden gemaakt, zit volgens deze deskundige in het nieuwe declaratiesysteem ingecalculeerd.

Uiteindelijk achtte het Hof dat er geen sprake was van enige (voorwaardelijke) opzet en sprak haar vrij!

U bent wederom geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Toename aantal verdachten van geweld tegen hulpverleners

Uit zeer recente cijfers blijkt dat het aantal verdachten van geweld tegen mensen met een publieke taak het afgelopen jaar sterk is toegenomen. In 2016 waren er 7.502 verdachten van agressie of geweld tegen hulpverleners zoals politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel. Het afgelopen jaar steeg dat aantal naar 8.964, een toename van bijna 20%.

Het Openbaar Ministerie weet niet wat de oorzaak is van de sterke stijging. Volgens het OM hoeft het niet te betekenen dat het geweld tegen hulpverleners ook daadwerkelijk is toegenomen: de stijging zou ook te maken kunnen hebben met het betere registratiesysteem dat begin 2015 werd ingevoerd, al bleef het aantal verdachten ook ná die invoering stijgen.

Het OM eist in strafzaken over geweld tegen hulpverleners in de regel een dubbel zo zware straf. Bij evenementen zoals Oud en Nieuw hanteert het OM zelfs nog zwaardere strafeisen.

Vooral verbaal geweld
In 59% van de gevallen ging het om verbale agressie, zoals het beledigen of bedreigen van een hulpverlener, of het negeren van een bevel. In 35% van de gevallen ging het om fysiek geweld, zoals eenvoudige mishandeling, verzet bij arrestatie of openlijke geweldpleging.

Slechts in 3% van de gevallen was er sprake van een ernstig misdrijf, zoals zware mishandeling en (poging tot) moord of doodslag. In de overige gevallen ging het om veel verschillende soorten delicten die nauwelijks voorkomen, zoals een opzettelijk valse aangifte. De verhoudingen zijn sinds 2015 nauwelijks gewijzigd.

Twee derde van de geweldszaken tegen hulpverleners werd door het OM aan de rechter voorgelegd. Meestal gebeurde dat via een dagvaarding. Een op de vijf zaken werd door het OM afgedaan met een transactie of strafbeschikking.

Bent u als hulpverlener slachtoffer van geweld? Neem dan contact op met de Ambtenarenbalie. Onze experts kunnen u adviseren en bijstaan als u zich als slachtoffer wilt voegen in de strafprocedure tegen de verdachte.

Lees meer

Wanneer kan een werkgever de loonbetaling van een werknemer tijdens ziekte stopzetten?

Hoewel u als werkgever in principe verplicht bent om de werknemer bij ziekte twee jaar lang minimaal 70% van het loon te blijven doorbetalen, zijn er een aantal situaties waarbij u als werkgever gerechtigd bent om de loonbetaling stop te zetten:

1. de werknemer stelt de werkgever niet in staat om te controleren of hij/zij echt ziek is;

2. de werknemer weigert ten onrechte om passend werk te accepteren;

3. de werknemer vertraagt of belemmert het eigen herstel;

4. de werknemer weigert mee te werken aan redelijke op re-integratie gerichte voorstellen en voorschriften;

5. de werknemer weigert mee te werken aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak;

6. de werknemer heeft zijn/haar ziekte opzettelijk veroorzaakt of diens ziekte is het gevolg van door de werknemer gegeven valse informatie tijdens een aanstellingskeuring.

Let op: bij de situaties 2 tot en met 6 zal de werkgever het loon in principe weer moeten hervatten als de werknemer alsnog aan de verplichtingen voldoet. Maar het loon over de periode dat de werknemer niet aan diens verplichtingen voldaan heeft, is hij/zij definitief kwijt. De werkgever hoeft dus niet met terugwerkende kracht uw loon te betalen.

Voordat u als werkgever het loon van een zieke werknemer stop zet, is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat.

Als advocaat in het arbeidsrecht kan Wijnand Westerman u (vooraf) adviseren en bijstaan in een eventuele procedure. Neem dus gerust contact met hem op.

 

Lees meer

RDW negeert uitspraak Raad van State.

Reeds eerder schreef ik dat de RDW de ‘jacht’ had geopend op Landrover/Rangerover/Mercedes/Bentley/Jeep/Toyota rijders etc. Auto’s met een apart chassis en carrosserie. Of gewoon oldtimers die zijn gerestaureerd.

In een zeer recente uitspraak van de Afdeling van de Raad van State werd mijn cliënt, in het bezit van een prachtige Austin Healey MK3000, in het gelijk gesteld dat het kenteken ten onrechte ongeldig was verklaard en diende de RDW een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak. Wat gebeurt er vervolgens?

Na in gebreke te zijn gesteld omdat de RDW geen nieuwe beschikking af gaf, deed de RDW  alsof er niets aan de hand was en kwam weer tot dezelfde ongegrondverklaring. Gewoon weer met dezelfde motivering. Alsof er geen uitspraak was geweest! Waarom dan al die tijd gewacht als je toch dezelfde afwijzing gebruikt?

Ook hier wordt weer duidelijk dat de RDW simpelweg niet de technische kennis heeft om onderzoek te doen aan oude auto’s. Is het ‘plaatje’ in 1951 aan het chassis geschroefd of gepopnageld door de fabrikant?

Ook in deze zaak gaat de RDW ‘gewoon’ het internet op en haalt wat foto’s af van willekeurige sites (en nota bene van verschillende auto’s) en roept dan doodleuk dat het dus zo is… Dat is de expertise van deze volledig losgeslagen overheidsorganisatie.

De eigenaar kan inmiddels zijn auto al tijden niet meer gebruiken. Geen excuses. Niets. Als een klein kind je gelijk willen halen ten koste van de gewone burger.

Leuker konden ze het kennelijk niet maken…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Cybercrime?

Reeds enige tijd geleden kreeg opsporingsland er een nieuw ‘Super’ opsporingsapparaat bij. Dat moest natuurlijk ook breed worden uitgemeten in de landelijke pers en zo geschiedt het ook. Het journaille in het kielzog en de camera’s gereed, spannend!

Vorige maand voerde de nieuwe Cybercrime politie de actie ‘Operation Power Off’ uit. Voor de operatie werkte de Nederlandse politie kennelijk onder het gezag van het Openbaar Ministerie samen met Engeland, Duitsland, Schotland, Australië, Canada, Italië, Spanje, Servië, de VS, Kroatië, Hong Kong, Europol en de Joint Cyber Action Taskforce.

Daarbij werd, volgens de Cyberpolitie, de grootste en bekendste ddos-dienst ter wereld offline gehaald. Namelijk Webstresser.org. Tijdens deze operatie zijn ook servers in beslag genomen. Na hierop gekeken te hebben wie er allemaal gebruik van deze diensten hebben gemaakt, worden zij (kennelijk) allemaal maar als verdachten gezien en als zodanig ook strafrechtelijk vervolgd.

Daarbij krijgt men dan vroeg in de ochtend de Cybercrime politie op de stoep en gelijk ook een heel camerateam van (AVRO/Tros) opgelicht.nl. Voor het huis van de verdachte wordt nog even een interview met de teamleider van Cybercrime afgenomen. ‘Shot’ van de straat en het huis etc. Entertainment en strafrecht gaan tegenwoordig hand in hand.

Privacy, schuldig, niet schuldig? Who cares…

Even recapituleren. De diensten van Webstresser.org waren op het moment van afnemen niet  illegaal of wederrechtelijk. Er zijn nog veel meer van dit soort aanbieders op het internet. Deze diensten konden onder andere worden afgenomen juist om te testen of websites bestand zijn tegen ddos aanvallen.

Dat was een van de – legale – diensten die je kon kopen, althans daar gingen heel veel mensen vanuit. Zij staan ook gewoon met naam en toenaam geregistreerd en betaalden gewoon netjes voor de geleverde diensten.

Iedereen die vijf minuten in het strafrecht werkzaam is, weet dat deze groep gebruikers in ieder geval niets opzettelijk gedaan zal hebben, want dan ga je niet met naam en toenaam en zonder iets te willen verbergen het internet op. Indien je hen dan toch vragen wilt stellen, waarom bel je diegene dan niet gewoon op om zich op het politiebureau te melden?

Vroeger had je een schandpaal, dit is veel mooier toch?

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Militairen met psychische problemen worden ook door Centrale Raad van Beroep in de steek gelaten

Gaf ik reeds eerder aan dat Defensie psychisch zieke militairen aan hun lot overlaat, ook van de rechterlijke macht in Utrecht hoeven zij niet veel empathie (meer) te verwachten. Wat gebeurde hier allemaal?

Eigenlijk werden zonder enig medisch onderzoek, twee jarenlang uitstekend functionerende marechaussees het hek overgezet. Door hun commandant werd tijdens de hoorzitting nog wel aangegeven dat de zaak medisch zou worden onderzocht, maar later bleek dat de Stafarts van de marechaussee slechts vluchtig naar de e-mail die hij kreeg had gekeken. Hij zag geen aanleiding om een ‘duur’ medisch onderzoek op te starten. Dat mochten zij overigens wel op eigen kosten doen! Nederlandser gaat het niet worden.

Beide militairen deden uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers op Schiphol en ongemerkt sloop er een negatieve spiraal van emoties in hun gedrag. Het betrof uitzettingen waarbij gezinnen, vrouwen en kinderen tegen hun wil moesten worden uitgezet. Mannen die letterlijk hun mond dichtnaaiden en soms moesten mensen met plakband de mond worden gesnoerd en ook met handboeien aan de CV leidingen wordt vastgemaakt zodat er toch nog even kon worden geslapen als er pas de volgende dag verder naar een bestemming ergens in de wereld werd gevlogen. Ging het slapen toch slecht? Gewoon een fles Whisky erin.

Bij terugkomst was er jarenlang een maatschappelijk werker aanwezig voor een ‘goed’ gesprek, maar toen hij overleed, kwam er (uiteraard) niemand voor hem terug en het werk ging gewoon door. Dit ‘fijne’ werk zal later ongezien zijn tol gaan eisen.

Zo zullen beiden later sigaretten mee gaan nemen van uitzendingen en deze uitdelen aan anderen. Dit heet ‘coping gedrag’. In gewoon Nederlands wil iedereen naast al het leed dat hij/zij ziet en aanricht ook gewoon aardig worden gevonden. Hoe ga je namelijk met alle menselijke ellende mee om? Een van de marechaussees rookte overigens niet eens en beiden deelden de sigaretten gewoon uit. Te veel sigaretten mee nemen is echter wangedrag, dus werd er aangifte gedaan en volgde er gelijk ontslag!

Meer vreemd was het dat een van hen een voor defensie bekende medische geschiedenis had en net weer aan het werk was gegaan. Hij kreeg van zijn arts zelfs nog te horen dat hij bepaalde belastende werkzaamheden maar beter even niet meer kon doen. Zijn commandant zette hem echter weer volledig in en toen ook zijn collega in de emotionele spiraal naar beneden ging, hielp de lamme de blinde.

Na een juridische lijdensweg geeft de Centrale Raad van Beroep eenvoudigweg aan:

‘De vraag of wangedrag is aan te merken als toerekenbaar wangedrag is een vraag naar de juridische kwalificatie van het betrokken feitencomplex. Voor de toerekenbaarheid is niet van doorslaggevende betekenis of het gedrag psychopathologisch verklaarbaar is, maar of de betrokkene de ontoelaatbaarheid van dat gedrag heeft kunnen inzien en overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Het ligt op de weg van de militair aannemelijk te maken dat het wangedrag hem niet kan worden toegerekend. (Zie Raad 11 december 2014, ECLI:NL:CRVB:214:4155.)’

Hoewel de Stafarts niet eens de moeite nam om de behandelend arts van beiden te bellen, geeft de Raad aan dat de Stafarts juist handelde.

Hier wordt duidelijk dat als de militair tijdens zijn (psychische) ziekte wordt ontslagen en gelijk zonder inkomsten komt te zitten, hij ook nog eens de klaarheid van geest moet hebben om zich op eigen kosten te laten onderzoeken.

O ja, waar was de Gedragscode Defensie eigenlijk, als je niet eens in staat bent om een (1) telefoontje te plegen om iets uit te zoeken en daarbij aangeeft dat twee suïcidale militairen zelf maar hun medisch onderzoek moeten betalen?

Ondergetekende heeft na de hoorzitting de dienstwapens van beiden maar laten innemen, die hadden zij namelijk nog… Not during my watch….

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink | Advocaat

Lees meer