Wijzigingen kindgebonden budget en de gevolgen voor de berekening van kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Het kindgebonden budget wordt verhoogd met de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de kinderen.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u voorheen kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

De vraag die nu rijst bij de rechtbanken en Gerechtshoven, is hoe de kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 dient te worden berekend. Beslissingen van de Rechtbank Limburg en het Hof Amsterdam omtrent de definitieve kinderalimentatie werd aangehouden ‘in verband met de ontwikkelingen omtrent kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop’.

Vanaf 1 januari 2013 beveelt de Expertgroep Alimentatienormen aan het kindgebonden budget in mindering te brengen op het zogenaamde ‘eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen’.

In november 2014 heeft de Expertgroep ten aanzien van dit aldus verhoogde kindgebonden budget de aanbeveling gedaan om de per 1 januari 2013 ingezette lijn te continueren en dus ook de “alleenstaande ouderkop” op het eigen aandeel in mindering te brengen. Dit kan ertoe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de niet- verzorgende ouder.

In het begin van 2015 is deze aanbeveling in enkele uitspraken van rechtbanken niet gevolgd. Zo heeft de rechtbank De Haag besloten dat de “alleenstaande ouderkop” niet in mindering wordt gebracht op het eigen aandeel. De rechtbank sluit daarbij aan bij artikel 1:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat ouders verplicht zijn naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

In de vergadering van 17 april 2015 van het Team Familie- en Jeugd van de rechtbanken en Gerechtshoven, is de Aanbeveling opnieuw bevestigd.

Zo ontvingen wij deze week een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland waarin de rechtbank heeft bepaald dat de man draagkracht had om een bedrag van € 200,– aan kinderalimentatie te betalen. Echter ontvangt de vrouw een hoog bedrag aan kindgebonden budget. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behoefte. De man hoeft nu slechts € 14,– aan alimentatie te betalen per maand.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De Hoge Raad heeft zich nog niet over deze kwestie gebogen.

Bent u benieuwd naar de ontwikkeling of wenst u een herberekening van uw kinderalimentatie?

Voor advies kunt u ons altijd bellen!

Lees meer

‘Bird nesting’ – een nieuwe omgangsregeling

‘Bird nesting’ is in Nederland nog een relatief onbekend begrip. Het leent zich voor de situatie dat de ouders nog in een echtscheidingsprocedure zijn verwikkeld en de zorgtaken op een juiste manier willen verdelen.

In het geval van mevrouw X, verbleef zij gedurende maandag tot en met vrijdag in de woning. Zij vertrok iedere avond, zodra de heer Y thuis kwam, naar een ander verblijfadres. Mevrouw X wilde in het kader van de echtscheidingsprocedure een eerlijke verdeling omtrent de omgang met de kinderen, waarbij ook de ouders niet al te veel heen en weer hoefden te reizen.

In de echtscheidingsprocedure werd het verzoek gedaan om een omgangsregeling vast te leggen, waarbij de kinderen in de echtelijke woning zouden blijven en de ouders om de beurt daar zouden wonen. In dit geval zou mevrouw X van maandag tot en met vrijdagavond in de woning blijven en de heer Y de overige tijd. Beide ouders zouden daarnaast een ander woonadres hebben. Dit verzoek werd door de rechtbank gehonoreerd.

De hierboven weergegeven omgangsregeling voorkomt dat kinderen telkens van het huis van vader naar het huis van moeder moeten en omgekeerd. Het zorg voor rust en stabiliteit in een voor de kinderen vertrouwde omgeving.

Wilt u meer weten over het vastleggen van omgangsregelingen, dan staan wij hoogstpersoonlijk voor u klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0251 22 46 46.

Marieke Hurkmans/advocaat

Lees meer

Snelle echtscheiding!

Wij hebben op kantoor veel echtscheidingen lopen die soms jarenlang kunnen duren. De zogenaamde “vechtscheidingen”. Partijen kunnen het dan niet eens worden over de verdeling van hun huwelijksgemeenschap en de zorg over hun kinderen. Vaak spelen de emoties hoog op, tot aangiftes bij de politie wegens vermeende mishandelingen aan toe.

Dat het ook anders kan, blijkt vandaag wel weer. Partijen hebben geen gezamenlijke kinderen en geen koopwoning. De verdeling van de overige goederen doen zij in goed onderling overleg. Begin november is het verzoekschrift echtscheiding ingediend en binnen vier weken heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken.

Ook voor uw snelle echtscheiding bent u dus bij ons op het goede adres!

Pamela de Blieck-Willemsen

Lees meer

RDW op ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Met enige verbazing las ik de beschikking van de RDW waarin werd aangegeven dat het kenteken na de herkeuring van een gerestaureerde Landrover uit 1976 niet kon worden afgegeven, omdat het ‘typeplaatje’ even van de carrosserie was afgehaald om de auto te kunnen spuiten. Wat gebeurde hier? (meer…)

Lees meer

Vrijspraak in grote zedenzaak!

Wellicht is het goed om eens aan te geven dat een valse aangifte/beschuldiging zo is gedaan.

Deze week besloot de meervoudige kamer van de rechtbank te Haarlem, dat er niet voldoende bewijs was om mijn cliënt te veroordelen. Hij werd door twee minderjarige meisjes beschuldigd van ongewenst gedrag dat jaren geleden zou zijn gebeurd.

In deze zaak bleek al snel dat de meisjes, voordat hun verklaringen werden opgenomen door de politie, al uitbereid overleg met elkaar hadden gehad over het misbruik door de man. Daarnaast kwamen beide meisjes uit probleem gezinnen, met drugs/drankmisbruik, geweld etc. En stond een van de twee bekend om haar rijke fantasie. Een cocktail voor problemen zou blijken.

Zoals  helaas wel vaker gebeurt, bleek het dossier door het Openbaar Ministerie  eenzijdig te zijn aangeleverd bij de rechtbank en ondergetekende, ontbraken er allerlei essentiële getuigenverklaringen in het voordeel van de verdachte en keek de door het OM ingeschakelde deskundige Prof. Dr. niet verder dan het incomplete dossier dat hem door het OM was overhandigd.

Zo rapporteerde hij weliswaar dat er AMK meldingen waren geweest in de jeugd van de meisjes, maar veronderstelde hij dat dat verband hield met opvoedkundige problemen. Vanuit dat inzicht vond hij het niet nodig om nader onderzoek of informatie bij het OM op te vragen.  Enig onderzoek mijnerzijds, wees uit dat de meldingen indertijd waren gedaan door een arts die zich ernstige zorgen maakte over het welzijn van de kinderen. Ik heb vervolgens de deskundige opgeroepen als getuige en hij gaf mij aan dat hij er niets mee deed, omdat die informatie niet in het dossier zat. Eigenlijk heeft hij zijn rapportage uitsluitend opgesteld  met de beperkte gegevens van het opgenomen beeld en geluid van het verhoor van de meisjes.

Hier zie je dus hoe makkelijk een ‘’deskundige’ zich er vanaf maakt. Er staat dan ook maar 7 tot 10 jaar celstraf op het delict. Who cares….

De rechtbank nam er gelukkig ook geen genoegen mee en verwees de zaak naar daar waar het thuis hoort: de prullenbak.

Inmiddels heb ik geleerd dat dit soort zaken zomaar anders kunnen aflopen…

U bent gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Zaak 13-jarig drugssmokkelaartje op Schiphol, geseponeerd

Na een korte periode van opsluiting heeft het Openbaar Ministerie toch besloten om de minderjarige vrij te laten en de zaak te seponeren. Er werd afgelopen maandag dan ook geen verzoek bij de Rechter Commissaris ingediend voor een langere detentie.

Op zaterdag is het meisje nog uitgebreid door een speciaal samengesteld onderzoeksteam van de marechaussee gehoord op het Marinecomplex te Amsterdam. Daarbij werd ze netjes behandeld en in een speciale omgeving verhoord. Op zondag is de beslissing door de officier van justitie genomen om de zaak verder te seponeren.

Vorenstaande lijkt mij gezien het belang van de minderjarige een verstandig besluit. Nu heeft ze in ieder geval samen met haar familie de Kerstdagen kunnen doorbrengen.

Wel is het duidelijk dat de leeftijd en dus het belang van de minderjarige, hier doorslaggevend was om haar vrij te laten. Zij hoort natuurlijk niet gevangen te zitten. Nederland voert  overigens in de wereld de lijst met gevangen zittende minderjarigen aan. Het had dus zomaar anders kunnen aflopen!

Haar meerderjarige vriend zit overigens nog wel vast.

U bent geïnformeerd en wellicht gewaarschuwd!

 

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Marechaussee ‘vangt’ op Schiphol drugssmokkelaartje van 13 jaar…

Toen ik de piketmelding op mijn telefoon binnen kreeg, las ik eerst over de leeftijd heen. Maar toen zag ik toch echt het jaartal 2000 staan en dacht gelijk aan het geboortejaar van mijn eigen dochters. Die zijn bijna even oud als deze jonge dame… Weer is bewezen dat de werkelijkheid vaak gekker is dan de fantasie. (meer…)

Lees meer

“Weetjes over het Jeugdrecht”

Wist u dat ….

….Nederland de meeste minderjarigen in de gevangenis heeft zitten in heel Europa? (meer…)

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid: beoordeling voorbehouden aan bedrijfs- en verzekeringsartsen…

Onlangs is een interessante uitspraak gepubliceerd met betrekking tot het beoordelen arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het komt regelmatig voor dat de arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt bepaald door een ‘verzuimconsulent’ of ‘casemanager’ van een arbodienst, hetgeen in onderhavige zaak punt van discussie was. (meer…)

Lees meer

Intrekking VAR-wua verklaring door schijnzelfstandigheid in de zorg?

In april 2013 is er een rapport uitgebracht over schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren (waaronder de zorg). Met schijnzelfstandigheid worden ZZP’ers bedoeld die feitelijk hetzelfde doen als een normale werknemer en alleen in naam zelfstandig zijn maar wel aanspraak maken op de fiscale voordelen welke een ondernemer geniet. (meer…)

Lees meer