Van erfgrens tot ergernis

In een dichtbevolkt land als Nederland staan de huizen vaak dicht op elkaar. Naaste buren hebben daardoor vaak met elkaar te maken, bijvoorbeeld daar waar het gaat om de inrichting van hun tuin. Het zonder overleg plaatsen van een hek, of het planten van bomen dichtbij de erfgrens leidt nog wel eens tot meningsverschillen of zelfs conflicten zoals je vaak bij de “rijdende rechter” voorbij ziet komen.

De wet geeft in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek richtlijnen van wat een buurman wel en niet mag. Zo geeft artikel 5:42 BW bijvoorbeeld aan wat de afstand mag zijn waarop bomen en heggen vanaf de erfafscheiding mogen worden geplant. Het komt geregeld voor een buurman bomen plant, die volgens de wet te dicht op de erfgrens staan. Dat is natuurlijk geen probleem wanneer niemand daar last van heeft, maar als de bomen veel zonlicht tegenhouden of op een andere manier hinder veroorzaken, kan dat uiteindelijk uitmonden in een burenruzie. Dit kan soms zo hoog oplopen dat een klagende buurman uiteindelijk verwijdering van de beplanting vordert, terwijl er ook andere oplossingen denkbaar zijn. De verwijdering wordt dan vaak puur en alleen gevorderd om de ander een hak te zetten. Het “belang” van een zo’n vordering tot verwijdering wordt ook vaak niet duidelijk in de procedure naar voren gebracht, maar men beroept zich “uit principe” puur op de in de wet voorgeschreven afstand.

Tegen een dergelijke, niet onderbouwde vordering tot verwijdering van bomen zijn diverse juridische verweren te voeren, die er geregeld toe leiden dat een dergelijke vordering uiteindelijk door de rechter wordt afgewezen.

De advocaten van Dudink & Starink Advocaten zijn vanuit hun expertise van op de hoogte van het burenrecht. Dat geldt niet alleen voor bomen nabij de erfgrens, maar ook voor conflicten over schuttingen, de hemelwaterafvoer, ramen in een aanbouw die rechtstreeks uitzicht geven op uw tuin etc. Voor zover u een probleem heeft met uw buren; voelt u zich vrij om eens te informeren!

Jan Willem Hijnen/Advocaat