Wijzigingen kindgebonden budget en de gevolgen voor de berekening van kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Het kindgebonden budget wordt verhoogd met de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de kinderen.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u voorheen kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

De vraag die nu rijst bij de rechtbanken en Gerechtshoven, is hoe de kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 dient te worden berekend. Beslissingen van de Rechtbank Limburg en het Hof Amsterdam omtrent de definitieve kinderalimentatie werd aangehouden ‘in verband met de ontwikkelingen omtrent kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop’.

Vanaf 1 januari 2013 beveelt de Expertgroep Alimentatienormen aan het kindgebonden budget in mindering te brengen op het zogenaamde ‘eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen’.

In november 2014 heeft de Expertgroep ten aanzien van dit aldus verhoogde kindgebonden budget de aanbeveling gedaan om de per 1 januari 2013 ingezette lijn te continueren en dus ook de “alleenstaande ouderkop” op het eigen aandeel in mindering te brengen. Dit kan ertoe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de niet- verzorgende ouder.

In het begin van 2015 is deze aanbeveling in enkele uitspraken van rechtbanken niet gevolgd. Zo heeft de rechtbank De Haag besloten dat de “alleenstaande ouderkop” niet in mindering wordt gebracht op het eigen aandeel. De rechtbank sluit daarbij aan bij artikel 1:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat ouders verplicht zijn naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

In de vergadering van 17 april 2015 van het Team Familie- en Jeugd van de rechtbanken en Gerechtshoven, is de Aanbeveling opnieuw bevestigd.

Zo ontvingen wij deze week een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland waarin de rechtbank heeft bepaald dat de man draagkracht had om een bedrag van € 200,– aan kinderalimentatie te betalen. Echter ontvangt de vrouw een hoog bedrag aan kindgebonden budget. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behoefte. De man hoeft nu slechts € 14,– aan alimentatie te betalen per maand.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De Hoge Raad heeft zich nog niet over deze kwestie gebogen.

Bent u benieuwd naar de ontwikkeling of wenst u een herberekening van uw kinderalimentatie?

Voor advies kunt u ons altijd bellen!